Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 7 264 000 6 385 000 6 520 000 7 408 000 24 352 000 30 952 000 26 145 000
Inwestycje krótkoterminowe 2 374 000 1 774 000 2 141 000 2 013 000 1 440 000 743 000 1 026 000
Należności 4 660 000 4 777 000 4 493 000 4 892 000 3 582 000 3 327 000 3 851 000
Zapasy 1 787 000 1 507 000 1 618 000 1 683 000 922 000 814 000 801 000
Pozostałe aktywa obrotowe 2 374 000 1 774 000 2 141 000 2 013 000 1 440 000 743 000 1 026 000
Aktywa obrotowe razem 16 085 000 14 443 000 14 772 000 15 996 000 30 296 000 35 836 000 31 823 000
Inwestycje długotrminowe 46 040 000 48 728 000 53 180 000 52 411 000 31 331 000 27 839 000 38 460 000
Rzeczowe aktywa trwałe 5 317 000 5 475 000 5 121 000 4 967 000 4 502 000 4 006 000 3 295 000
Wartość firmy 8 314 000 8 314 000 8 332 000 8 108 000 4 117 000 4 117 000 4 159 000
Wartości niematerialne 26 454 000 28 894 000 33 455 000 33 126 000 13 786 000 15 738 000 17 100 000
Pozostałe aktywa trwałe 4 452 000 4 377 000 4 625 000 5 504 000 7 438 000 2 555 000 2 722 000
Aktywa razem 62 125 000 63 171 000 67 952 000 68 407 000 61 627 000 63 675 000 70 283 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 550 000 905 000 705 000 844 000 713 000 790 000 814 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 798 000 2 273 000 1 516 000 2 757 000 2 499 000 2 748 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 932 000 8 060 000 9 389 000 7 796 000 6 547 000 7 067 000 10 821 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 280 000 11 238 000 11 610 000 11 397 000 9 759 000 10 605 000 11 635 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 23 189 000 22 957 000 25 179 000 28 645 000 22 094 000 24 574 000 30 795 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 3 319 000 5 095 000 5 743 000 10 144 000 7 124 000 6 962 000 7 352 000
Udziały niekontrolujące -84 000 -31 000 -5 000 19 000 125 000 147 000 59 000
Zobowiązania razem 39 292 000 41 932 000 46 883 000 50 205 000 39 102 000 42 288 000 49 841 000
Akcje zwykłe 1 248 000 1 255 000 1 256 000 1 257 000 1 270 000 1 298 000 1 307 000
Zyski (straty) zatrzymane 16 304 000 15 687 000 16 324 000 14 381 000 19 388 000 19 024 000 19 012 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 22 833 000 21 240 000 21 069 000 18 202 000 22 525 000 21 387 000 20 442 000
Pasywa razem 62 125 000 63 171 000 67 952 000 68 407 000 61 627 000 63 675 000 70 283 000