Forward Air Corp. (FWRD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 973 400 1 662 430 1 269 570 1 410 400 1 320 890 1 100 820
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 906 549 833 075 650 664 639 007 613 636 478 167
Zysk ze sprzedaży brutto 1 066 850 829 352 618 909 771 388 707 250 622 649
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 97 094 79 633 69 720 82 010 75 677 63 799
Zysk operacyjny 265 976 159 301 73 924 118 823 122 031 108 672
Koszty odsetek netto 5 138 4 338 4 561 2 711 1 783 1 209
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 260 838 154 963 69 360 116 111 120 246 107 452
Podatek dochodowy 67 647 38 872 16 593 29 012 28 195 20 131
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 193 191 105 859 23 733 86 154 91 170 86 621