Forward Air Corp. (FWRD)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 45 822 37 316 40 254 64 749 25 657 3 893
Inwestycje krótkoterminowe 37 465 29 309 28 150 15 418 11 763 9 955
Należności 221 028 216 182 156 490 154 019 161 422 147 469
Zapasy 0 0 0 2 132 2 240 1 425
Pozostałe aktywa obrotowe 37 465 29 309 28 150 15 418 11 763 9 955
Aktywa obrotowe razem 304 315 282 807 245 896 236 318 201 082 162 742
Inwestycje długotrminowe 903 761 835 016 801 497 754 560 559 133 524 974
Rzeczowe aktywa trwałe 249 080 219 095 189 867 213 031 209 895 206 112
Wartość firmy 306 184 266 752 244 982 221 105 199 092 191 671
Wartości niematerialne 154 801 154 717 145 032 127 798 113 661 111 247
Pozostałe aktywa trwałe 51 831 46 254 45 181 40 969 36 485 15 944
Aktywa razem 1 208 080 1 117 820 1 047 390 990 878 760 215 687 716

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 54 601 44 837 38 371 29 986 34 630 24 704
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 444 6 088 1 801 1 421 309 359
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 105 353 113 767 131 448 105 757 39 784 35 069
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 169 398 164 692 171 620 137 164 74 723 60 132
Długoterminowe zobowiązania finansowe 122 432 165 037 117 408 72 249 47 335 40 588
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 59 044 49 624 54 129 58 816 47 739 24 104
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 500 832 524 169 500 064 413 696 206 971 154 227
Akcje zwykłe 26 783 27 155 27 631 28 195 29 076 29 867
Zyski (straty) zatrzymane 436 124 334 910 304 140 350 034 342 663 337 848
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 707 244 593 654 547 329 577 182 553 244 533 489
Pasywa razem 1 208 080 1 117 820 1 047 390 990 878 760 215 687 716