Forward Air Corp. (FWRD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 193 191 105 859 23 733 86 154 91 170 86 621
Amortyzacja 47 386 39 552 37 125 42 109 42 183 41 055
Zmiana stanu należności 4 846 59 692 2 471 -7 403 13 953 30 867
Zmiana stanu zapasów 0 0 -2 132 -108 815 119
Zmiana stanu gotówki 8 506 -2 938 -24 495 39 092 21 764 -4 618
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 259 090 124 896 96 105 159 019 152 554 103 364
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -40 729 -39 109 -20 268 -28 209 -42 293 -38 265
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -104 462 -96 332 -81 506 -63 915 -55 463 -59 188
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -146 122 -31 502 -39 094 -56 012 -75 327 -48 794