Esco Technologies, Inc. (ESE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 92 545 82 320 63 496 101 980 81 039 92 136 53 703
Amortyzacja 50 523 48 343 42 049 41 338 40 050 37 755 32 229
Zmiana stanu należności 33 912 -128 037 2 259 -30 345 10 687 3 160 39 094
Zmiana stanu zapasów 21 664 -131 893 10 959 7 364 -6 591 10 901 18 973
Zmiana stanu gotówki -55 858 -14 740 3 672 -9 248 31 331 -15 039 -8 309
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 76 890 135 275 123 139 82 280 105 137 93 259 67 340
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 774 -45 013 -35 488 -41 131 -45 569 -30 162 -38 730
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -52 468 -55 919 -202 441 140 953 -125 145 -41 607 -233 867
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -78 330 -32 122 81 473 -236 220 53 517 -66 356 156 763