Esco Technologies, Inc. (ESE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 41 866 97 724 56 232 52 560 61 808 30 477 45 516
Inwestycje krótkoterminowe 156 605 147 850 116 433 113 799 130 134 66 390 62 181
Należności 198 557 164 645 146 341 144 082 174 427 163 740 160 580
Zapasy 184 067 162 403 147 148 136 189 128 825 135 416 124 515
Pozostałe aktywa obrotowe 156 605 147 850 116 433 113 799 130 134 66 390 62 181
Aktywa obrotowe razem 581 095 572 622 466 154 446 630 495 194 396 023 392 792
Inwestycje długotrminowe 1 102 120 1 081 830 1 111 190 926 893 971 526 869 099 867 652
Rzeczowe aktywa trwałe 155 484 155 973 154 265 139 870 161 470 134 954 132 748
Wartość firmy 503 177 492 709 504 853 408 063 409 215 381 652 377 879
Wartości niematerialne 392 124 394 464 409 250 346 632 393 047 345 353 351 134
Pozostałe aktywa trwałe 11 495 9 538 10 977 10 938 7 794 7 140 5 891
Aktywa razem 1 683 210 1 654 460 1 577 340 1 373 520 1 466 720 1 265 120 1 260 440

Pasywa

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 86 973 78 746 56 669 50 525 71 370 63 033 54 789
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 000 20 000 20 000 22 368 21 261 20 000 20 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 207 678 219 383 201 095 183 136 159 004 117 497 120 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 314 651 318 129 277 764 256 029 251 635 200 530 194 969
Długoterminowe zobowiązania finansowe 82 000 133 000 134 000 40 000 265 000 200 000 255 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 43 336 48 294 44 293 54 961 59 008 40 388 52 179
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 552 072 606 299 557 649 411 928 640 498 505 712 588 526
Akcje zwykłe 25 802 25 933 26 046 26 010 25 946 25 874 25 774
Zyski (straty) zatrzymane 989 315 905 022 830 989 778 398 684 741 606 837 516 718
Akcje własne -139 362 -126 961 -107 083 -107 134 -107 259 -107 394 -107 582
Kapitał własny 1 131 140 1 048 160 1 019 700 961 595 826 222 759 410 671 918
Pasywa razem 1 683 210 1 654 460 1 577 340 1 373 520 1 466 720 1 265 120 1 260 440