Esco Technologies, Inc. (ESE)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 97 724 112 464 52 560 61 808 30 477 45 516
Inwestycje krótkoterminowe 147 850 232 866 113 799 130 134 66 390 62 181
Należności 164 645 292 682 144 082 174 427 163 740 160 580
Zapasy 162 403 294 296 136 189 128 825 135 416 124 515
Pozostałe aktywa obrotowe 147 850 232 866 113 799 130 134 66 390 62 181
Aktywa obrotowe razem 572 622 932 308 446 630 495 194 396 023 392 792
Inwestycje długotrminowe 1 081 830 2 222 380 926 893 971 526 869 099 867 652
Rzeczowe aktywa trwałe 155 973 308 530 139 870 161 470 134 954 132 748
Wartość firmy 492 709 1 009 710 408 063 409 215 381 652 377 879
Wartości niematerialne 394 464 818 500 346 632 393 047 345 353 351 134
Pozostałe aktywa trwałe 9 538 21 954 10 938 7 794 7 140 5 891
Aktywa razem 1 654 460 3 154 690 1 373 520 1 466 720 1 265 120 1 260 440

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 78 746 113 338 50 525 71 370 63 033 54 789
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 20 000 40 000 22 368 21 261 20 000 20 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 219 383 402 190 183 136 159 004 117 497 120 180
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 318 129 555 528 256 029 251 635 200 530 194 969
Długoterminowe zobowiązania finansowe 133 000 268 000 40 000 265 000 200 000 255 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 48 294 88 586 54 961 59 008 40 388 52 179
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 606 299 1 115 300 411 928 640 498 505 712 588 526
Akcje zwykłe 25 933 52 092 26 010 25 946 25 874 25 774
Zyski (straty) zatrzymane 905 022 1 661 980 778 398 684 741 606 837 516 718
Akcje własne -126 961 -214 166 -107 134 -107 259 -107 394 -107 582
Kapitał własny 1 048 160 2 039 390 961 595 826 222 759 410 671 918
Pasywa razem 1 654 460 3 154 690 1 373 520 1 466 720 1 265 120 1 260 440