Esco Technologies, Inc. (ESE)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 857 502 715 440 732 915 812 970 771 582 685 740
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 525 457 445 045 457 418 508 521 490 397 436 918
Zysk ze sprzedaży brutto 332 045 270 395 275 497 304 449 281 185 248 822
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 195 127 167 534 159 490 172 109 162 431 148 433
Zysk operacyjny 110 982 82 032 94 195 112 852 100 426 84 051
Koszty odsetek netto 4 851 2 255 6 730 8 396 8 748 4 578
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 106 435 80 671 39 743 102 216 88 023 80 153
Podatek dochodowy 24 115 17 175 14 278 21 177 -4 113 26 450
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 82 320 63 496 101 980 81 039 92 136 53 703