Devon Energy Corp. (DVN)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 169 000 12 206 000 4 828 000 6 220 000 10 734 000 13 949 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 19 169 000 12 206 000 4 828 000 6 220 000 10 734 000 13 949 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 395 000 391 000 338 000 475 000 650 000 872 000
Zysk operacyjny 7 920 000 3 246 000 -133 000 177 000 1 602 000 1 008 000
Koszty odsetek netto 309 000 329 000 270 000 250 000 594 000 498 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 775 000 2 898 000 -3 090 000 -109 000 920 000 896 000
Podatek dochodowy 1 738 000 65 000 -547 000 -30 000 156 000 -182 000
Udziały niekontrolujące 22 000 20 000 9 000 2 000 160 000 180 000
Zysk (strata) netto 5 958 000 2 783 000 -2 684 000 -357 000 3 055 000 888 000