Devon Energy Corp. (DVN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 5 958 000 2 783 000 -2 684 000 -357 000 3 055 000 888 000
Amortyzacja 2 223 000 2 158 000 1 300 000 1 497 000 1 658 000 2 074 000
Zmiana stanu należności -1 485 000 851 000 -57 000 -53 000 -785 000 314 000
Zmiana stanu zapasów 201 000 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -3 088 000 34 000 773 000 -950 000 -259 000 714 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 8 530 000 4 899 000 1 464 000 2 043 000 2 228 000 2 909 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 125 000 -2 007 000 -1 161 000 -1 941 000 -2 506 000 -2 759 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -5 123 000 -1 574 000 -1 127 000 -1 551 000 -1 493 000 -2 210 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 213 000 -3 292 000 -306 000 -2 061 000 -4 386 000 9 000