Devon Energy Corp. (DVN)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 454 000 2 271 000 2 237 000 1 464 000 2 414 000 2 673 000
Inwestycje krótkoterminowe 469 000 352 000 248 000 279 000 941 000 448 000
Należności 1 767 000 1 626 000 775 000 832 000 885 000 1 670 000
Zapasy 201 000 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 469 000 352 000 248 000 279 000 941 000 448 000
Aktywa obrotowe razem 3 891 000 4 249 000 3 260 000 3 851 000 4 437 000 4 791 000
Inwestycje długotrminowe 19 830 000 16 776 000 6 652 000 9 866 000 15 129 000 25 450 000
Rzeczowe aktywa trwałe 18 106 000 15 008 000 5 393 000 8 593 000 13 935 000 21 171 000
Wartość firmy 753 000 753 000 753 000 753 000 841 000 2 383 000
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 510 000 589 000 503 000 425 000 353 000 1 896 000
Aktywa razem 23 721 000 21 025 000 9 912 000 13 717 000 19 566 000 30 241 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 859 000 500 000 242 000 428 000 662 000 819 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 251 000 0 0 0 162 000 115 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 995 000 2 587 000 1 198 000 1 499 000 1 402 000 2 381 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 3 105 000 3 087 000 1 440 000 1 927 000 2 226 000 3 315 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 438 000 6 729 000 4 542 000 4 534 000 5 785 000 10 291 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 1 411 000 1 518 000 909 000 806 000 1 492 000 1 696 000
Udziały niekontrolujące 129 000 137 000 134 000 118 000 0 4 850 000
Zobowiązania razem 12 554 000 11 763 000 7 027 000 7 915 000 10 380 000 20 987 000
Akcje zwykłe 651 000 663 000 377 000 401 000 494 000 520 000
Zyski (straty) zatrzymane 4 297 000 1 692 000 208 000 3 148 000 3 650 000 702 000
Akcje własne 0 0 0 0 -22 000 0
Kapitał własny 11 167 000 9 262 000 2 885 000 5 802 000 9 186 000 9 254 000
Pasywa razem 23 721 000 21 025 000 9 912 000 13 717 000 19 566 000 30 241 000