Danaher Corp. (DHR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 29 453 000 22 284 000 17 911 100 19 893 000 18 329 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 501 000 9 809 000 7 927 400 8 785 900 8 137 200
Zysk ze sprzedaży brutto 17 952 000 12 475 000 9 983 700 11 107 100 10 192 500
Koszty badań i rozwoju 1 742 000 1 348 000 1 126 000 1 231 200 1 128 800
Koszty ogólnego zarządu 8 198 000 6 896 000 5 588 300 6 472 100 6 042 500
Zysk operacyjny 7 465 000 4 231 000 3 269 400 3 403 800 3 021 200
Koszty odsetek netto 227 000 204 000 -30 400 148 200 155 200
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 598 000 4 495 000 3 305 300 3 292 800 2 938 800
Podatek dochodowy 1 251 000 849 000 873 000 641 900 469 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 6 269 000 3 510 000 2 939 800 2 650 900 2 492 100