Danaher Corp. (DHR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 586 000 6 035 000 19 912 300 787 800 630 300
Inwestycje krótkoterminowe 1 664 000 1 430 000 864 600 906 300 857 100
Należności 4 631 000 4 045 000 3 191 400 3 489 600 3 521 800
Zapasy 2 767 000 2 292 000 1 628 300 1 910 100 1 840 800
Pozostałe aktywa obrotowe 1 664 000 1 430 000 864 600 906 300 857 100
Aktywa obrotowe razem 11 648 000 13 802 000 25 596 600 7 093 800 6 850 000
Inwestycje długotrminowe 71 536 000 62 359 000 36 485 000 40 738 700 39 798 600
Rzeczowe aktywa trwałe 3 790 000 3 262 000 2 302 000 2 511 200 2 454 600
Wartość firmy 41 184 000 35 420 000 22 712 500 25 906 000 25 138 600
Wartości niematerialne 22 843 000 21 282 000 9 749 700 11 673 100 11 667 100
Pozostałe aktywa trwałe 3 363 000 2 192 000 1 576 300 461 200 492 900
Aktywa razem 83 184 000 76 161 000 62 081 600 47 832 500 46 648 600

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 569 000 2 049 000 1 514 400 1 712 800 1 509 900
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 8 000 11 000 212 400 51 800 194 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 563 000 5 342 000 3 205 300 3 076 900 3 087 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 140 000 7 402 000 4 932 100 4 841 500 4 792 300
Długoterminowe zobowiązania finansowe 22 168 000 21 193 000 21 516 700 9 688 500 10 327 400
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 810 000 7 004 000 4 711 800 5 075 800 5 161 100
Udziały niekontrolujące 10 000 11 000 11 300 12 300 9 600
Zobowiązania razem 38 017 000 36 395 000 31 811 000 19 618 100 20 290 400
Akcje zwykłe 714 600 706 200 715 000 700 600 695 800
Zyski (straty) zatrzymane 32 827 000 27 159 000 24 166 300 25 163 000 22 806 100
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 45 167 000 39 766 000 30 270 600 28 214 400 26 358 200
Pasywa razem 83 184 000 76 161 000 62 081 600 47 832 500 46 648 600