Comstock Resources, Inc. (CRK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży 3 628 060 1 850 730 858 195 768 689
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 628 060 1 850 730 858 195 768 689
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 39 405 34 943 32 040 29 244
Zysk operacyjny 2 281 140 1 062 850 163 015 274 911
Koszty odsetek netto 171 092 218 485 234 829 161 541
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 401 940 -230 322 -61 627 124 692
Podatek dochodowy 261 061 11 403 -9 210 27 803
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 124 870 -259 225 -83 413 74 474