Comstock Resources, Inc. (CRK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 1 124 870 -259 225 -83 413 74 474
Amortyzacja 489 450 469 388 417 112 276 526
Zmiana stanu należności 245 666 121 916 -35 410 80 654
Zmiana stanu zapasów 29 804 1 935 -1 423 3 591
Zmiana stanu gotówki 23 989 391 11 740 -4 661
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 698 390 859 005 575 701 451 237
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 067 800 -689 210 -509 690 -486 781
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 097 680 -550 816 -511 198 -1 170 840
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -576 716 -307 798 -52 763 714 941