Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Zysk (strata) netto 616 000 822 000 -62 000 -223 000
Amortyzacja 179 000 193 000 212 000 249 000
Zmiana stanu należności -75 000 66 000 79 000 -84 000
Zmiana stanu zapasów -39 000 360 000 -91 000 -126 000
Zmiana stanu gotówki 80 000 -63 000 -360 000 420 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 771 000 704 000 624 000 859 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -226 000 -131 000 -111 000 -223 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 183 000 58 000 -124 000 -62 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -776 000 -800 000 -870 000 -497 000