Capri Holdings Ltd (CPRI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 249 000 169 000 232 000 592 000
Inwestycje krótkoterminowe 175 000 162 000 180 000 156 000
Należności 389 000 464 000 398 000 319 000
Zapasy 1 057 000 1 096 000 736 000 827 000
Pozostałe aktywa obrotowe 175 000 162 000 180 000 156 000
Aktywa obrotowe razem 1 870 000 1 891 000 1 546 000 1 894 000
Inwestycje długotrminowe 5 425 000 5 589 000 5 935 000 6 052 000
Rzeczowe aktywa trwałe 552 000 476 000 485 000 561 000
Wartość firmy 1 293 000 1 418 000 1 498 000 1 488 000
Wartości niematerialne 1 728 000 1 847 000 1 992 000 1 986 000
Pozostałe aktywa trwałe 226 000 250 000 178 000 167 000
Aktywa razem 7 295 000 7 480 000 7 481 000 7 946 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 475 000 555 000 512 000 428 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 000 29 000 123 000 167 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 970 000 982 000 986 000 806 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 450 000 1 566 000 1 621 000 1 401 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 822 000 1 131 000 1 219 000 2 012 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 318 000 326 000 430 000 142 000
Udziały niekontrolujące 1 000 -1 000 -1 000 1 000
Zobowiązania razem 5 447 000 4 921 000 5 323 000 5 779 000
Akcje zwykłe 132 532 149 725 150 454 150 715
Zyski (straty) zatrzymane 5 708 000 5 092 000 4 270 000 4 332 000
Akcje własne -5 351 000 -3 987 000 -3 326 000 -3 325 000
Kapitał własny 1 848 000 2 559 000 2 158 000 2 167 000
Pasywa razem 7 295 000 7 480 000 7 481 000 7 946 000