Capri Holdings Ltd (CPRI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 169 000 232 000 592 000 172 000 163 100 227 700
Inwestycje krótkoterminowe 162 000 180 000 156 000 201 000 138 400 108 000
Należności 464 000 398 000 319 000 403 000 299 900 277 800
Zapasy 1 096 000 736 000 827 000 953 000 660 700 549 300
Pozostałe aktywa obrotowe 162 000 180 000 156 000 201 000 138 400 108 000
Aktywa obrotowe razem 1 891 000 1 546 000 1 894 000 1 729 000 1 262 100 1 164 700
Inwestycje długotrminowe 5 589 000 5 935 000 6 052 000 4 921 000 2 796 900 1 244 900
Rzeczowe aktywa trwałe 476 000 485 000 561 000 615 000 583 200 591 500
Wartość firmy 1 418 000 1 498 000 1 488 000 1 659 000 847 700 119 700
Wartości niematerialne 1 847 000 1 992 000 1 986 000 2 293 000 1 235 700 418 100
Pozostałe aktywa trwałe 250 000 178 000 167 000 242 000 74 100 42 300
Aktywa razem 7 480 000 7 481 000 7 946 000 6 650 000 4 059 000 2 409 600

Pasywa

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 555 000 512 000 428 000 371 000 294 100 176 300
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 29 000 123 000 167 000 630 000 200 000 133 100
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 982 000 986 000 806 000 541 000 466 200 256 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 566 000 1 621 000 1 401 000 1 542 000 960 300 565 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 131 000 1 219 000 2 012 000 1 936 000 674 400 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 326 000 430 000 142 000 298 000 216 500 168 800
Udziały niekontrolujące -1 000 -1 000 1 000 7 000 3 800 2 400
Zobowiązania razem 4 921 000 5 323 000 5 779 000 4 221 000 2 041 300 817 000
Akcje zwykłe 149 725 150 454 150 715 149 765 152 284 165 987
Zyski (straty) zatrzymane 5 092 000 4 270 000 4 332 000 4 707 000 4 152 000 3 560 300
Akcje własne -3 987 000 -3 326 000 -3 325 000 -3 223 000 -3 015 900 -2 654 900
Kapitał własny 2 559 000 2 158 000 2 167 000 2 429 000 2 017 700 1 592 600
Pasywa razem 7 480 000 7 481 000 7 946 000 6 650 000 4 059 000 2 409 600