Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
2017
(1 kwi 2017)
Przychody ze sprzedaży 5 654 000 4 060 000 5 551 000 5 238 000 4 718 600 4 493 700
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 910 000 1 463 000 2 280 000 2 058 000 1 859 300 1 832 300
Zysk ze sprzedaży brutto 3 744 000 2 597 000 3 271 000 3 180 000 2 859 300 2 661 400
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 533 000 2 018 000 2 464 000 2 075 000 1 766 800 1 552 500
Zysk operacyjny 1 018 000 367 000 558 000 880 000 883 900 889 100
Koszty odsetek netto -18 000 43 000 18 000 38 000 22 300 4 100
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 915 000 3 000 -215 000 621 000 741 800 688 600
Podatek dochodowy 92 000 66 000 10 000 79 000 149 700 137 100
Udziały niekontrolujące 1 000 -1 000 -2 000 -1 000 200 -1 000
Zysk (strata) netto 822 000 -62 000 -223 000 543 000 591 900 552 500