Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(27 mar 2021)
2020
(28 mar 2020)
Przychody ze sprzedaży 5 619 000 5 654 000 4 060 000 5 551 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 895 000 1 910 000 1 463 000 2 280 000
Zysk ze sprzedaży brutto 3 724 000 3 744 000 2 597 000 3 271 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 708 000 2 533 000 2 018 000 2 464 000
Zysk operacyjny 837 000 1 018 000 367 000 558 000
Koszty odsetek netto 24 000 -18 000 43 000 18 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 648 000 915 000 3 000 -215 000
Podatek dochodowy 29 000 92 000 66 000 10 000
Udziały niekontrolujące 3 000 1 000 -1 000 -2 000
Zysk (strata) netto 616 000 822 000 -62 000 -223 000