Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 101 418 112 512 106 011 94 181 75 410 129 122
Amortyzacja 2 969 3 067 2 237 2 171 236 106
Zmiana stanu należności -24 193 1 427 6 270 2 340 -10 608 18 336
Zmiana stanu zapasów -3 876 78 -514 692 156 2 247
Zmiana stanu gotówki -15 398 -217 161 164 734 69 202 118 016 37 208
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 120 323 167 892 151 970 136 117 115 665 60 935
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -413 -469 -1 238 -1 088 -298 -419
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -114 327 136 126 -119 263 -117 828 -90 767 -73 456
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -17 284 -302 591 12 214 -28 645 -14 335 -7 953