Corcept Therapeutics Inc (CORT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 368 221 431 672 223 535 440 696 275 962 206 760 88 744
Inwestycje krótkoterminowe 41 562 30 424 10 315 6 697 6 044 7 740 2 669
Należności 41 123 31 057 27 625 26 198 19 928 17 588 28 196
Zapasy 7 730 6 100 4 988 4 910 5 424 4 732 4 576
Pozostałe aktywa obrotowe 41 562 30 424 10 315 6 697 6 044 7 740 2 669
Aktywa obrotowe razem 458 636 499 253 266 463 478 501 307 358 236 820 124 185
Inwestycje długotrminowe 162 881 84 177 157 293 93 230 104 954 74 874 96 352
Rzeczowe aktywa trwałe 195 633 1 002 1 675 1 050 655 518
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 14 785 15 989 16 045 21 247 15 429 11 560 3 850
Aktywa razem 621 517 583 430 423 756 571 731 412 312 311 694 220 537

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 17 396 11 976 6 908 10 554 7 537 8 266 8 579
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 87 109 60 515 40 633 36 940 31 304 27 307 20 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 104 505 72 491 47 541 47 494 38 841 35 573 29 569
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 10 307 9 097 409 398 386 239 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 114 812 81 588 47 950 48 393 41 130 35 812 29 569
Akcje zwykłe 103 560 106 787 115 653 115 412 114 349 115 343 113 527
Zyski (straty) zatrzymane 402 526 296 386 194 968 82 456 -23 555 -117 736 -193 146
Akcje własne -635 078 -456 148 -410 411 -75 795 -62 704 -23 657 0
Kapitał własny 506 705 501 842 375 806 523 338 371 182 275 882 190 968
Pasywa razem 621 517 583 430 423 756 571 731 412 312 311 694 220 537