Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk (strata) netto 152 152 151 746 120 676 92 786 123 594 78 828
Amortyzacja 80 948 74 727 55 359 50 828 47 199 42 719
Zmiana stanu należności -8 597 -6 389 91 638 24 227 38 040 36 717
Zmiana stanu zapasów 252 763 245 622 -26 582 38 374 45 722 20 097
Zmiana stanu gotówki -248 980 -226 290 154 963 15 643 449 709 -60 585
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -34 030 250 844 264 273 204 974 114 112 114 309
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -115 205 -80 333 -43 055 -31 577 -37 845 -44 659
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -142 983 -899 359 -48 106 -76 263 -139 136 -164 577
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -66 815 420 475 -60 560 -110 765 474 783 -10 392