Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 310 080 3 338 590 3 303 680 2 695 510 2 383 010 2 215 360 2 054 480
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 363 240 2 346 280 2 332 780 1 898 950 1 678 970 1 539 990 1 421 670
Zysk ze sprzedaży brutto 946 842 992 305 970 901 796 558 704 041 675 376 632 808
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 736 196 732 269 716 405 598 581 551 973 508 040 476 696
Zysk operacyjny 210 646 260 036 254 496 197 977 152 068 164 536 156 112
Koszty odsetek netto 49 663 57 534 58 182 39 989 33 060 36 051 28 062
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 162 445 198 906 194 808 153 738 119 251 127 425 126 429
Podatek dochodowy 36 348 46 234 42 035 32 218 26 604 3 305 46 699
Udziały niekontrolujące 454 520 1 027 844 -139 526 902
Zysk (strata) netto 125 643 152 152 151 746 120 676 92 786 123 594 78 828