Central Garden & Pet Co. (CENTA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 338 590 6 607 370 2 695 510 2 383 010 2 215 360 2 054 480
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 346 280 4 665 570 1 898 950 1 678 970 1 539 990 1 421 670
Zysk ze sprzedaży brutto 992 305 1 941 800 796 558 704 041 675 376 632 808
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 732 269 1 432 810 598 581 551 973 508 040 476 696
Zysk operacyjny 260 036 508 992 197 977 152 068 164 536 156 112
Koszty odsetek netto 57 534 116 364 39 989 33 060 36 051 28 062
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 198 906 389 616 153 738 119 251 127 425 126 429
Podatek dochodowy 46 234 84 070 32 218 26 604 3 305 46 699
Udziały niekontrolujące 520 2 054 844 -139 526 902
Zysk (strata) netto 152 152 303 492 120 676 92 786 123 594 78 828