Constellation Energy Corporation (CEG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zysk (strata) netto -160 000 -205 000 589 000
Amortyzacja 2 427 000 4 540 000 3 636 000
Zmiana stanu należności 895 000 618 000 1 803 000
Zmiana stanu zapasów 501 000 26 000 978 000
Zmiana stanu gotówki -82 000 278 000 226 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2 353 000 -1 338 000 584 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 689 000 -1 329 000 -1 747 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 3 104 000 3 282 000 1 958 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -799 000 -1 695 000 -2 664 000