Constellation Energy Corporation (CEG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Przychody ze sprzedaży 24 440 000 19 649 000 17 603 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 24 440 000 19 649 000 17 603 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0
Zysk operacyjny 494 000 -557 000 230 000
Koszty odsetek netto 251 000 297 000 357 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 7 000
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -555 000 142 000 828 000
Podatek dochodowy -388 000 225 000 249 000
Udziały niekontrolujące -7 000 122 000 -10 000
Zysk (strata) netto -160 000 -205 000 589 000