Constellation Energy Corporation (CEG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty 422 000 504 000 226 000
Inwestycje krótkoterminowe 4 011 000 3 967 000 2 893 000
Należności 3 316 000 2 421 000 1 803 000
Zapasy 1 505 000 1 004 000 978 000
Pozostałe aktywa obrotowe 4 011 000 3 967 000 2 893 000
Aktywa obrotowe razem 9 360 000 7 981 000 6 947 000
Inwestycje długotrminowe 37 549 000 40 105 000 41 147 000
Rzeczowe aktywa trwałe 19 822 000 19 612 000 22 214 000
Wartość firmy 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 17 481 000 20 287 000 18 743 000
Aktywa razem 46 909 000 48 086 000 48 094 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
Zobowiązania wobec dostawców 2 828 000 1 757 000 1 253 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 302 000 3 302 000 1 322 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 709 000 2 937 000 2 644 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 7 839 000 7 996 000 5 219 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 4 466 000 4 894 000 5 890 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 23 232 000 23 582 000 22 309 000
Udziały niekontrolujące 354 000 395 000 2 277 000
Zobowiązania razem 35 891 000 36 867 000 35 695 000
Akcje zwykłe 328 000 326 664 326 664
Zyski (straty) zatrzymane -496 000 768 000 2 805 000
Akcje własne 0 0 0
Kapitał własny 11 018 000 11 219 000 12 399 000
Pasywa razem 46 909 000 48 086 000 48 094 000