Avis Budget Group Inc (CAR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 11 994 000 9 313 000 5 402 000 9 172 000 9 124 000 8 848 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 11 994 000 9 313 000 5 402 000 9 172 000 9 124 000 8 848 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 348 000 1 145 000 703 000 1 237 000 1 220 000 1 120 000
Zysk operacyjny 4 308 000 2 444 000 -277 000 911 000 782 000 776 000
Koszty odsetek netto 652 000 531 000 549 000 522 000 502 000 474 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 48 000 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 636 000 1 708 000 -956 000 287 000 267 000 211 000
Podatek dochodowy 880 000 425 000 -272 000 -15 000 102 000 -150 000
Udziały niekontrolujące -8 000 -2 000 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 2 764 000 1 285 000 -684 000 302 000 165 000 361 000