Avis Budget Group Inc (CAR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 285 000 -684 000 302 000 165 000 361 000
Amortyzacja 2 480 000 2 561 000 3 142 000 2 230 000 2 206 000
Zmiana stanu należności 128 000 -264 000 -44 000 33 000 114 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -158 000 6 000 71 000 4 000 121 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 491 000 691 000 2 586 000 2 609 000 2 648 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 162 000 -5 495 000 -13 137 000 -12 820 000 -11 735 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 306 000 -3 177 000 -2 752 000 -3 426 000 -2 204 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2 687 000 553 000 318 000 667 000 -308 000