Avis Budget Group Inc (CAR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 1 632 000 2 764 000 1 285 000 -684 000 302 000 165 000 361 000
Amortyzacja 3 450 000 2 811 000 2 480 000 2 561 000 3 142 000 2 230 000 2 206 000
Zmiana stanu należności 90 000 35 000 128 000 -264 000 -44 000 33 000 114 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -15 000 36 000 -158 000 6 000 71 000 4 000 121 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 828 000 4 707 000 3 491 000 691 000 2 586 000 2 609 000 2 648 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -15 458 000 -10 737 000 -10 162 000 -5 495 000 -13 137 000 -12 820 000 -11 735 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 346 000 -4 299 000 -6 306 000 -3 177 000 -2 752 000 -3 426 000 -2 204 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 506 000 -360 000 2 687 000 553 000 318 000 667 000 -308 000