Avis Budget Group Inc (CAR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 570 000 534 000 692 000 686 000 615 000 611 000
Inwestycje krótkoterminowe 506 000 538 000 456 000 548 000 604 000 533 000
Należności 810 000 775 000 647 000 911 000 955 000 922 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 506 000 538 000 456 000 548 000 604 000 533 000
Aktywa obrotowe razem 1 886 000 1 847 000 1 795 000 2 145 000 2 174 000 2 066 000
Inwestycje długotrminowe 24 041 000 20 753 000 15 743 000 20 981 000 16 975 000 15 633 000
Rzeczowe aktywa trwałe 16 555 000 13 403 000 8 810 000 12 969 000 12 210 000 11 330 000
Wartość firmy 1 070 000 1 108 000 1 137 000 1 101 000 1 092 000 1 073 000
Wartości niematerialne 666 000 724 000 774 000 798 000 825 000 850 000
Pozostałe aktywa trwałe 990 000 693 000 597 000 1 206 000 988 000 1 026 000
Aktywa razem 25 927 000 22 600 000 17 538 000 23 126 000 19 149 000 17 699 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 466 000 407 000 394 000 378 000 371 000 359 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 27 000 19 000 19 000 19 000 23 000 26 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 081 000 1 982 000 1 640 000 1 828 000 1 322 000 1 260 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 574 000 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000 1 645 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 18 453 000 15 380 000 11 048 000 14 484 000 13 760 000 12 794 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 962 000 869 000 1 131 000 1 432 000 1 298 000 1 093 000
Udziały niekontrolujące 3 000 11 000 0 0 0 0
Zobowiązania razem 26 630 000 22 820 000 17 693 000 22 470 000 18 735 000 17 126 000
Akcje zwykłe 47 300 64 900 70 500 75 200 79 300 83 400
Zyski (straty) zatrzymane 2 579 000 -185 000 -1 470 000 -785 000 -1 091 000 -1 222 000
Akcje własne -9 848 000 -6 579 000 -5 167 000 -5 144 000 -5 134 000 -5 002 000
Kapitał własny -703 000 -220 000 -155 000 656 000 414 000 573 000
Pasywa razem 25 927 000 22 600 000 17 538 000 23 126 000 19 149 000 17 699 000