Avis Budget Group Inc (CAR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 534 000 692 000 686 000 615 000 611 000
Inwestycje krótkoterminowe 538 000 456 000 548 000 604 000 533 000
Należności 775 000 647 000 911 000 955 000 922 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 538 000 456 000 548 000 604 000 533 000
Aktywa obrotowe razem 1 847 000 1 795 000 2 145 000 2 174 000 2 066 000
Inwestycje długotrminowe 20 753 000 15 743 000 20 981 000 16 975 000 15 633 000
Rzeczowe aktywa trwałe 13 403 000 8 810 000 12 969 000 12 210 000 11 330 000
Wartość firmy 1 108 000 1 137 000 1 101 000 1 092 000 1 073 000
Wartości niematerialne 724 000 774 000 798 000 825 000 850 000
Pozostałe aktywa trwałe 693 000 597 000 1 206 000 988 000 1 026 000
Aktywa razem 22 600 000 17 538 000 23 126 000 19 149 000 17 699 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 407 000 394 000 378 000 371 000 359 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 19 000 19 000 19 000 23 000 26 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 982 000 1 640 000 1 828 000 1 322 000 1 260 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 408 000 2 053 000 2 225 000 1 716 000 1 645 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 15 380 000 11 048 000 14 484 000 13 760 000 12 794 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 869 000 1 131 000 1 432 000 1 298 000 1 093 000
Udziały niekontrolujące 11 000 0 0 0 0
Zobowiązania razem 22 820 000 17 693 000 22 470 000 18 735 000 17 126 000
Akcje zwykłe 64 900 70 500 75 200 79 300 83 400
Zyski (straty) zatrzymane -185 000 -1 470 000 -785 000 -1 091 000 -1 222 000
Akcje własne -6 579 000 -5 167 000 -5 144 000 -5 134 000 -5 002 000
Kapitał własny -220 000 -155 000 656 000 414 000 573 000
Pasywa razem 22 600 000 17 538 000 23 126 000 19 149 000 17 699 000