Cable One Inc (CABO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 234 118 291 824 304 391 178 582 164 760 234 028
Amortyzacja 350 462 339 025 265 658 216 687 197 731 181 619
Zmiana stanu należności 16 462 17 485 316 8 505 -21 194 14 068
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -173 652 -186 107 449 638 -138 842 102 361 23 712
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 738 040 704 341 574 371 491 741 407 769 324 486
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -414 095 -391 934 -293 229 -262 352 -217 766 -179 363
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -448 267 -2 471 570 -954 913 -1 134 240 -214 295 -891 167
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -463 425 1 581 120 830 180 503 659 -91 113 590 393