Cable One Inc (CABO)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 678 080 1 706 040 1 605 840 1 325 230 1 168 000 1 072 300 960 029
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 678 080 1 706 040 1 605 840 1 325 230 1 168 000 1 072 300 960 029
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 354 663 350 310 347 058 255 163 245 120 222 216 204 799
Zysk operacyjny 539 611 534 355 464 401 385 704 317 638 282 079 236 571
Koszty odsetek netto 170 147 137 713 113 449 73 607 71 729 60 415 46 864
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 357 140 360 450 337 589 380 708 233 815 211 984 189 801
Podatek dochodowy 89 704 126 332 45 765 76 317 55 233 47 224 -44 227
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 267 436 234 118 291 824 304 391 178 582 164 760 234 028