Cable One Inc (CABO)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 215 150 388 802 574 909 125 271 264 113 161 752
Inwestycje krótkoterminowe 58 840 55 898 59 136 17 765 23 803 29 491
Należności 72 715 56 253 38 768 38 452 29 947 51 141
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 58 840 55 898 59 136 17 765 23 803 29 491
Aktywa obrotowe razem 346 705 500 953 672 813 181 488 317 863 242 384
Inwestycje długotrminowe 6 567 180 6 453 040 3 815 520 2 970 340 1 985 370 1 975 940
Rzeczowe aktywa trwałe 1 701 760 1 854 100 1 265 460 1 201 270 847 979 831 892
Wartość firmy 928 947 967 913 430 543 429 597 172 129 172 129
Wartości niematerialne 2 666 580 2 861 140 1 278 200 1 312 380 953 851 965 745
Pozostałe aktywa trwałe 60 336 23 002 20 135 10 170 11 412 6 179
Aktywa razem 6 913 890 6 953 990 4 488 340 3 151 830 2 303 230 2 218 330

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 39 554 35 716 22 686 36 351 20 790 21 670
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 65 376 50 354 35 239 34 710 25 314 23 369
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 139 225 183 005 163 657 118 481 87 609 125 565
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 244 155 269 075 221 582 189 542 133 713 170 604
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 752 590 3 799 500 2 148 800 1 711 940 1 142 060 1 160 680
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 185 617 229 070 247 283 94 323 9 980 9 991
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 5 155 920 5 160 900 2 993 040 2 310 260 1 527 880 1 546 910
Akcje zwykłe 5 892 6 018 5 885 5 679 5 684 5 680
Zyski (straty) zatrzymane 1 624 410 1 456 540 1 228 170 980 355 850 292 723 354
Akcje własne -494 680 -136 355 -127 838 -121 885 -113 795 -80 058
Kapitał własny 1 757 970 1 793 100 1 495 300 841 569 775 358 671 416
Pasywa razem 6 913 890 6 953 990 4 488 340 3 151 830 2 303 230 2 218 330