Booking Holdings Inc (BKNG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 958 000 6 796 000 15 066 000 14 527 000 12 681 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 250 537
Zysk ze sprzedaży brutto 10 958 000 6 796 000 15 066 000 14 527 000 12 430 500
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 5 302 000 3 515 000 6 719 000 6 485 000 5 680 850
Zysk operacyjny 2 509 000 580 000 5 345 000 5 341 000 4 537 990
Koszty odsetek netto 318 000 302 000 114 000 82 000 96 782
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 465 000 567 000 5 958 000 4 835 000 4 398 320
Podatek dochodowy 300 000 508 000 1 093 000 837 000 2 057 560
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 165 000 59 000 4 865 000 3 998 000 2 340 760