Booking Holdings Inc (BKNG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 12 396 000 11 152 000 10 562 000 7 310 000 6 284 000 7 401 480
Inwestycje krótkoterminowe 1 173 000 635 000 1 115 000 843 000 600 000 415 527
Należności 2 229 000 1 358 000 529 000 1 680 000 1 523 000 1 217 800
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 173 000 635 000 614 000 843 000 600 000 415 527
Aktywa obrotowe razem 15 798 000 13 145 000 12 206 000 9 833 000 8 407 000 9 034 800
Inwestycje długotrminowe 9 563 000 10 496 000 9 668 000 11 569 000 14 280 000 16 416 500
Rzeczowe aktywa trwałe 669 000 822 000 756 000 738 000 656 000 480 081
Wartość firmy 2 807 000 2 887 000 1 895 000 2 913 000 2 910 000 2 737 670
Wartości niematerialne 1 829 000 2 057 000 1 812 000 1 954 000 2 125 000 2 176 820
Pozostałe aktywa trwałe 824 000 1 059 000 917 000 867 000 181 000 149 383
Aktywa razem 25 361 000 23 641 000 21 874 000 21 402 000 22 687 000 25 451 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 2 507 000 1 586 000 735 000 1 239 000 1 134 000 667 523
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 500 000 1 989 000 985 000 988 000 0 710 910
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 467 000 2 671 000 1 705 000 3 139 000 2 421 000 2 119 440
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 474 000 6 246 000 3 425 000 5 366 000 3 555 000 3 497 870
Długoterminowe zobowiązania finansowe 11 985 000 8 937 000 11 029 000 7 640 000 8 649 000 8 812 750
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 883 000 1 024 000 1 034 000 1 125 000 1 328 000 1 398 910
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 22 579 000 17 463 000 16 981 000 15 469 000 13 902 000 14 190 700
Akcje zwykłe 39 872 41 042 40 974 43 082 47 446 48 994
Zyski (straty) zatrzymane 27 541 000 24 453 000 23 288 000 23 232 000 18 367 000 13 938 900
Akcje własne -30 983 000 -24 290 000 -24 128 000 -22 864 000 -14 711 000 -8 698 830
Kapitał własny 2 782 000 6 178 000 4 893 000 5 933 000 8 785 000 11 260 600
Pasywa razem 25 361 000 23 641 000 21 874 000 21 402 000 22 687 000 25 451 300