Booking Holdings Inc (BKNG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 289 000 3 058 000 1 165 000 59 000 4 865 000 3 998 000 2 340 760
Amortyzacja 665 000 607 000 599 000 458 000 469 000 426 000 362 774
Zmiana stanu należności 1 024 000 871 000 829 000 -1 151 000 157 000 305 199 357 686
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 287 000 1 244 000 89 000 3 252 000 1 026 000 -1 117 480 3 101 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 344 000 6 554 000 2 820 000 85 000 4 865 000 5 338 000 4 662 040
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -345 000 -368 000 -304 000 -286 000 -368 000 -442 000 -287 805
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 486 000 -518 000 -998 000 2 637 000 7 050 000 2 215 000 -4 202 040
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 909 000 -4 897 000 -1 239 000 1 528 000 -8 220 000 -7 431 000 -78 663