Booking Holdings Inc (BKNG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 3 058 000 1 165 000 59 000 4 865 000 3 998 000 2 340 760
Amortyzacja 607 000 599 000 458 000 469 000 426 000 362 774
Zmiana stanu należności 871 000 829 000 -1 151 000 157 000 305 199 357 686
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 244 000 565 000 3 252 000 1 026 000 -1 117 480 3 101 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 554 000 2 820 000 85 000 4 865 000 5 338 000 4 662 040
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -368 000 -304 000 -286 000 -368 000 -442 000 -287 805
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -518 000 -998 000 2 637 000 7 050 000 2 215 000 -4 202 040
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 897 000 -1 239 000 1 528 000 -8 220 000 -7 431 000 -78 663