AZZ Inc (AZZ)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 323 650 902 664 838 917 1 061 820 927 087 810 430 863 538
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 027 710 677 441 650 170 824 589 728 466 650 121 658 206
Zysk ze sprzedaży brutto 295 943 225 223 188 747 237 228 198 621 160 309 205 332
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 122 305 113 680 107 134 139 253 121 665 112 061 106 424
Zysk operacyjny 173 638 111 543 81 613 97 975 76 956 48 248 98 908
Koszty odsetek netto 88 800 6 395 9 648 13 463 14 971 13 860 14 732
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 675 106 345 50 997 64 890 63 005 30 899 85 297
Podatek dochodowy 22 336 22 323 11 383 16 656 11 797 -14 270 24 033
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -61 214 84 022 39 614 48 234 51 208 45 169 61 264