AZZ Inc (AZZ)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 820 15 082 14 837 36 687 24 005 20 853 11 302
Inwestycje krótkoterminowe 87 264 78 100 63 932 78 820 84 806 4 265 2 762
Należności 183 412 167 016 128 127 139 214 144 887 193 275 188 732
Zapasy 143 920 126 100 92 912 99 841 124 847 110 761 94 007
Pozostałe aktywa obrotowe 87 264 78 100 63 932 78 820 84 806 4 265 2 762
Aktywa obrotowe razem 417 416 386 533 303 492 354 562 378 545 329 154 297 052
Inwestycje długotrminowe 1 804 060 746 495 692 950 719 269 710 025 699 055 681 302
Rzeczowe aktywa trwałe 498 503 230 848 205 909 213 104 210 227 216 855 228 610
Wartość firmy 702 512 385 613 353 881 356 225 323 756 321 307 306 579
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 479 429 81 557 95 359 106 732 130 172 160 893 146 113
Aktywa razem 2 221 480 1 133 030 996 442 1 073 830 1 088 570 1 028 210 978 354

Pasywa

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 109 861 43 987 41 034 61 987 53 047 54 162 49 816
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 284 178 0 125 000 0 14 286 16 629
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 77 095 106 366 72 816 93 626 111 724 63 291 70 325
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 187 240 150 531 113 850 280 613 164 771 131 739 136 770
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 059 160 227 129 178 698 77 878 240 745 286 609 254 800
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 61 419 5 366 8 969 4 934 1 513 11 696 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 368 020 465 663 373 150 439 465 484 842 463 006 445 218
Akcje zwykłe 24 828 24 855 25 897 26 191 26 038 25 970 25 965
Zyski (straty) zatrzymane 506 042 584 154 547 289 572 414 560 224 526 018 498 527
Akcje własne 0 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 853 460 667 365 623 292 634 366 603 728 565 203 533 136
Pasywa razem 2 221 480 1 133 030 996 442 1 073 830 1 088 570 1 028 210 978 354