AZZ Inc (AZZ)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(28 lut 2023)
2022
(28 lut 2022)
2021
(28 lut 2021)
2020
(29 lut 2020)
2019
(28 lut 2019)
2018
(28 lut 2018)
2017
(28 lut 2017)
Zysk (strata) netto -61 214 84 022 39 614 48 234 51 208 45 169 61 264
Amortyzacja 74 590 44 665 44 603 50 194 50 245 50 526 50 357
Zmiana stanu należności 16 396 38 889 -11 087 -5 673 -48 388 4 543 25 029
Zmiana stanu zapasów 17 820 33 188 -6 929 -25 006 14 086 16 754 -8 128
Zmiana stanu gotówki -12 262 245 -21 850 12 682 3 152 9 551 -28 889
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 91 430 86 010 92 035 144 759 114 668 78 909 111 176
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -57 120 -28 405 -37 079 -35 044 -25 616 -29 612 -41 434
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 228 920 -86 835 -28 593 -71 748 -32 073 -73 939 -63 344
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 027 340 912 -88 425 -59 739 -78 004 3 800 -76 619