Zoetis Inc (ZTS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 2 041 000 3 581 000 3 485 000 3 604 000 1 934 000 1 701 000 1 564 000
Inwestycje krótkoterminowe 434 000 365 000 389 000 366 000 318 000 271 000 228 000
Należności 1 304 000 1 215 000 1 133 000 1 013 000 1 086 000 1 036 000 998 000
Zapasy 2 564 000 2 345 000 1 923 000 1 628 000 1 410 000 1 391 000 1 427 000
Pozostałe aktywa obrotowe 434 000 365 000 389 000 366 000 318 000 271 000 228 000
Aktywa obrotowe razem 6 343 000 7 506 000 6 930 000 6 611 000 4 748 000 4 399 000 4 217 000
Inwestycje długotrminowe 7 943 000 7 419 000 6 970 000 6 998 000 6 797 000 6 378 000 4 369 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 204 000 2 753 000 2 422 000 2 202 000 1 940 000 1 658 000 1 435 000
Wartość firmy 2 759 000 2 746 000 2 682 000 2 694 000 2 592 000 2 519 000 1 510 000
Wartości niematerialne 1 338 000 1 380 000 1 474 000 1 710 000 1 890 000 2 046 000 1 269 000
Pozostałe aktywa trwałe 206 000 147 000 111 000 106 000 98 000 94 000 75 000
Aktywa razem 14 286 000 14 925 000 13 900 000 13 609 000 11 545 000 10 777 000 8 586 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 411 000 405 000 436 000 457 000 301 000 313 000 261 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 000 1 352 000 0 604 000 500 000 9 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 1 475 000 1 410 000 1 361 000 1 109 000 1 005 000 901 000 833 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 889 000 3 167 000 1 797 000 2 170 000 1 806 000 1 223 000 1 094 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 6 564 000 6 552 000 6 592 000 6 595 000 5 947 000 6 443 000 4 953 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 508 000 475 000 496 000 530 000 486 000 452 000 373 000
Udziały niekontrolujące -6 000 -2 000 1 000 4 000 0 0 16 000
Zobowiązania razem 9 289 000 10 520 000 9 357 000 9 840 000 8 837 000 8 592 000 6 816 000
Akcje zwykłe 461 172 468 891 474 348 475 502 478 128 483 063 489 918
Zyski (straty) zatrzymane 10 295 000 8 668 000 7 186 000 5 659 000 4 427 000 3 270 000 2 109 000
Akcje własne -5 597 000 -4 539 000 -2 952 000 -2 230 000 -2 042 000 -1 487 000 -852 000
Kapitał własny 4 997 000 4 405 000 4 543 000 3 769 000 2 708 000 2 185 000 1 770 000
Pasywa razem 14 286 000 14 925 000 13 900 000 13 609 000 11 545 000 10 777 000 8 586 000