Xcel Energy, Inc. (XEL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 111 000 166 000 129 000 248 000 147 000 83 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 752 000 1 562 000 981 000 771 000 784 000 719 000
Należności 2 478 000 1 880 000 1 630 000 1 550 000 1 615 000 1 561 000
Zapasy 803 000 631 000 535 000 544 000 548 000 610 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 752 000 1 562 000 981 000 771 000 784 000 719 000
Aktywa obrotowe razem 5 144 000 4 239 000 3 275 000 3 113 000 3 094 000 2 973 000
Inwestycje długotrminowe 56 044 000 53 612 000 50 682 000 47 335 000 42 893 000 40 057 000
Rzeczowe aktywa trwałe 48 253 000 45 457 000 42 950 000 39 483 000 36 944 000 34 329 000
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 3 353 000 3 236 000 3 146 000 3 367 000 3 565 000 3 217 000
Aktywa razem 61 188 000 57 851 000 53 957 000 50 448 000 45 987 000 43 030 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 1 804 000 1 409 000 1 237 000 1 294 000 1 237 000 1 243 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 964 000 1 606 000 1 005 000 1 297 000 1 444 000 1 271 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 310 000 2 031 000 1 997 000 1 977 000 1 779 000 1 574 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 078 000 5 046 000 4 239 000 4 568 000 4 460 000 4 088 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 22 813 000 21 779 000 19 645 000 17 407 000 15 803 000 14 520 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 828 000 9 374 000 9 408 000 9 176 000 9 337 000 9 122 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 44 513 000 42 239 000 39 382 000 37 209 000 33 765 000 31 575 000
Akcje zwykłe 547 000 539 000 527 000 519 000 511 000 509 000
Zyski (straty) zatrzymane 7 239 000 6 572 000 5 968 000 5 413 000 4 893 000 4 413 000
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 16 675 000 15 612 000 14 575 000 13 239 000 12 222 000 11 455 000
Pasywa razem 61 188 000 57 851 000 53 957 000 50 448 000 45 987 000 43 030 000