Walmart Inc (WMT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 sty 2023)
2022
(31 sty 2022)
2021
(31 sty 2021)
2020
(31 sty 2020)
2019
(31 sty 2019)
2018
(31 sty 2018)
Zysk (strata) netto 11 680 000 13 673 000 13 510 000 14 881 000 6 670 000 9 862 000
Amortyzacja 10 945 000 10 658 000 11 152 000 10 987 000 10 678 000 10 529 000
Zmiana stanu należności -347 000 1 764 000 232 000 1 000 669 000 -221 000
Zmiana stanu zapasów 65 000 11 562 000 514 000 166 000 486 000 737 000
Zmiana stanu gotówki -6 135 000 -2 981 000 8 276 000 1 743 000 966 000 -111 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 28 841 000 24 181 000 36 074 000 25 255 000 27 753 000 28 337 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -16 857 000 -13 106 000 -10 264 000 -10 705 000 -10 344 000 -10 051 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -17 722 000 -6 015 000 -10 071 000 -9 128 000 -24 036 000 -9 060 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -17 039 000 -22 828 000 -16 117 000 -14 299 000 -2 537 000 -19 875 000