Under Armour Inc (UA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 5 683 470 4 474 670 5 267 130 5 193 180
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 821 970 2 314 570 2 796 600 2 852 710
Zysk ze sprzedaży brutto 2 861 500 2 160 100 2 470 530 2 340 470
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 2 334 690 2 171 930 2 233 760 2 182 340
Zysk operacyjny 526 808 -11 839 236 770 158 132
Koszty odsetek netto 44 300 47 259 21 240 33 568
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 392 132 -499 790 162 163 -66 854
Podatek dochodowy 32 072 49 387 70 024 -20 552
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 360 060 -549 177 92 139 -46 302