Under Armour Inc (UA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 711 910 1 669 450 1 517 360 788 072
Inwestycje krótkoterminowe 297 563 286 422 282 300 313 165
Należności 759 860 569 014 527 340 708 714
Zapasy 1 190 250 811 410 895 974 892 258
Pozostałe aktywa obrotowe 297 563 286 422 282 300 313 165
Aktywa obrotowe razem 2 959 590 3 336 300 3 222 980 2 702 210
Inwestycje długotrminowe 1 897 500 1 655 100 1 807 650 2 141 320
Rzeczowe aktywa trwałe 672 736 607 226 658 678 792 148
Wartość firmy 481 992 495 215 502 214 550 178
Wartości niematerialne 8 940 11 010 13 295 36 345
Pozostałe aktywa trwałe 58 356 75 470 72 876 88 341
Aktywa razem 4 857 080 4 991 400 5 030 630 4 843 530

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 mar 2023)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 649 116 613 307 575 954 618 194
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 707 775 836 869 837 322 803 815
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 356 890 1 450 180 1 413 280 1 422 010
Długoterminowe zobowiązania finansowe 674 478 662 531 1 003 560 592 687
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 121 598 86 584 98 389 98 113
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 858 680 2 902 400 3 354 640 2 693 440
Akcje zwykłe 451 426 465 504 454 089 450 964
Zyski (straty) zatrzymane 929 562 1 027 830 673 855 1 226 990
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 1 998 400 2 088 990 1 675 990 2 150 090
Pasywa razem 4 857 080 4 991 400 5 030 630 4 843 530