Under Armour Inc (UA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 669 450 1 517 360 788 072 557 403
Inwestycje krótkoterminowe 286 422 282 300 313 165 364 183
Należności 569 014 527 340 708 714 652 546
Zapasy 811 410 895 974 892 258 1 019 500
Pozostałe aktywa obrotowe 286 422 282 300 313 165 364 183
Aktywa obrotowe razem 3 336 300 3 222 980 2 702 210 2 593 630
Inwestycje długotrminowe 1 655 100 1 807 650 2 141 320 1 651 390
Rzeczowe aktywa trwałe 607 226 658 678 792 148 826 868
Wartość firmy 495 215 502 214 550 178 546 494
Wartości niematerialne 11 010 13 295 36 345 41 793
Pozostałe aktywa trwałe 75 470 72 876 88 341 123 819
Aktywa razem 4 991 400 5 030 630 4 843 530 4 245 020

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zobowiązania wobec dostawców 613 307 575 954 618 194 560 884
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 25 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 836 869 837 322 803 815 730 093
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 450 180 1 413 280 1 422 010 1 315 980
Długoterminowe zobowiązania finansowe 662 531 1 003 560 592 687 703 834
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 86 584 98 389 98 113 208 340
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Zobowiązania razem 2 902 400 3 354 640 2 693 440 2 228 150
Akcje zwykłe 465 504 454 089 450 964 445 815
Zyski (straty) zatrzymane 1 027 830 673 855 1 226 990 1 139 080
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 2 088 990 1 675 990 2 150 090 2 016 870
Pasywa razem 4 991 400 5 030 630 4 843 530 4 245 020