Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 110 280 1 963 860 1 459 270 1 425 660 937 237 607 045
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 265 630 1 334 550 997 912 946 322 618 001 392 279
Zysk ze sprzedaży brutto 844 648 629 318 461 359 479 338 319 236 214 766
Koszty badań i rozwoju 289 814 219 633 163 123 121 351 82 245 54 966
Koszty ogólnego zarządu 272 176 201 196 159 104 137 345 97 571 68 714
Zysk operacyjny 282 658 208 489 139 132 200 115 139 420 91 086
Koszty odsetek netto -11 953 3 403 430 215 -3 093 -4 398
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 177 155 187 224 163 666 178 603 137 123 100 244
Podatek dochodowy 83 376 18 054 23 344 33 646 9 077 16 072
Udziały niekontrolujące 0 0 0 -1 592 -787 0
Zysk (strata) netto 93 779 169 170 140 322 146 549 128 833 84 172