Solaredge Technologies Inc (SEDG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 1 024 230 697 817 1 030 930 320 756 316 314 240 427
Inwestycje krótkoterminowe 93 485 105 951 78 782 31 351 16 789 8 504
Należności 1 052 740 527 380 275 323 382 300 201 863 143 247
Zapasy 729 201 380 143 331 696 170 798 141 519 82 992
Pozostałe aktywa obrotowe 93 485 105 951 78 782 31 351 16 789 8 504
Aktywa obrotowe razem 2 899 660 1 711 290 1 719 340 932 763 678 113 476 686
Inwestycje długotrminowe 1 366 290 1 180 770 717 768 561 861 286 359 164 619
Rzeczowe aktywa trwałe 543 969 410 379 303 408 176 963 119 329 52 297
Wartość firmy 31 189 129 629 140 479 129 654 34 874 0
Wartości niematerialne 19 929 58 861 67 818 74 008 38 504 0
Pozostałe aktywa trwałe 18 806 24 963 5 353 9 904 4 697 862
Aktywa razem 4 265 950 2 892 060 2 437 110 1 494 620 964 472 641 305

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 148 16 894 15 673 16 639 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 889 717 525 033 419 205 421 041 209 079 129 754
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 889 717 525 181 436 099 436 714 225 718 129 754
Długoterminowe zobowiązania finansowe 669 836 662 043 599 523 173 3 510 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 483 774 355 729 271 943 211 393 163 019 114 084
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 8 318 0
Zobowiązania razem 2 089 580 1 582 020 1 351 350 682 954 402 064 243 838
Akcje zwykłe 55 088 52 202 50 217 47 919 45 235 42 209
Zyski (straty) zatrzymane 743 837 650 058 478 004 337 682 191 133 66 172
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 2 176 370 1 310 040 1 085 760 811 670 562 408 397 467
Pasywa razem 4 265 950 2 892 060 2 437 110 1 494 620 964 472 641 305