Scholastic Corp. (SCHL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zysk (strata) netto 86 300 80 900 -11 000 -43 700 15 600 -5 000 52 300
Amortyzacja 89 700 91 300 90 300 90 200 81 700 66 000 62 400
Zmiana stanu należności -39 300 -18 700 15 100 79 700 45 200 5 700 2 900
Zmiana stanu zapasów 53 100 11 700 -900 -53 100 28 800 12 400 11 300
Zmiana stanu gotówki -92 100 -49 900 -27 300 59 700 -57 800 -52 200 44 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 148 900 226 000 71 000 2 100 116 400 -20 500 141 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -88 900 -59 200 -67 900 -91 200 -133 100 -157 600 -92 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -99 600 -43 200 -50 500 -95 700 -147 300 -162 000 -92 800
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -139 500 -229 200 -52 300 154 100 -25 700 -32 000 -4 100