Scholastic Corp. (SCHL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 224 500 316 600 366 500 393 800 334 100 391 900 444 100
Inwestycje krótkoterminowe 47 000 68 100 47 200 41 100 52 700 66 600 44 300
Należności 286 900 326 200 344 900 329 800 250 100 204 900 199 200
Zapasy 334 500 281 400 269 700 270 600 323 700 294 900 282 500
Pozostałe aktywa obrotowe 47 000 68 100 47 200 41 100 52 700 66 600 44 300
Aktywa obrotowe razem 892 900 996 000 1 028 300 1 035 300 960 600 958 300 970 500
Inwestycje długotrminowe 973 800 944 800 980 000 998 300 917 900 867 100 789 900
Rzeczowe aktywa trwałe 521 400 517 000 556 900 576 900 577 700 555 600 475 300
Wartość firmy 132 700 125 300 126 300 124 900 125 200 119 200 118 900
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 175 400 162 100 152 500 182 600 178 000 167 100 142 000
Aktywa razem 1 866 700 1 940 800 2 008 300 2 033 600 1 878 500 1 825 400 1 760 400

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 170 900 162 300 138 000 153 600 195 300 198 900 141 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 000 6 500 182 900 7 900 7 300 7 900 6 200
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 425 400 450 900 374 600 340 000 338 900 239 000 239 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 602 300 619 700 695 500 501 500 541 500 445 800 387 100
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 7 300 210 600 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 26 100 32 900 55 800 65 200 64 200 58 800 65 400
Udziały niekontrolujące 1 600 1 400 1 500 1 400 1 300 0 0
Zobowiązania razem 703 800 723 800 827 500 854 400 607 000 504 600 452 500
Akcje zwykłe 33 800 34 500 34 300 34 600 35 200 35 000 34 700
Zyski (straty) zatrzymane 1 035 600 976 500 916 400 948 000 1 012 600 1 065 200 1 091 200
Akcje własne -449 500 -341 500 -327 800 -333 300 -302 600 -303 500 -296 300
Kapitał własny 1 162 900 1 217 000 1 180 800 1 179 200 1 271 500 1 320 800 1 307 900
Pasywa razem 1 866 700 1 940 800 2 008 300 2 033 600 1 878 500 1 825 400 1 760 400