Scholastic Corp. (SCHL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(31 maj 2023)
2022
(31 maj 2022)
2021
(31 maj 2021)
2020
(31 maj 2020)
2019
(31 maj 2019)
2018
(31 maj 2018)
2017
(31 maj 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 704 000 1 642 900 1 300 300 1 487 100 1 653 900 1 628 400 1 741 600
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 786 400 765 500 666 500 751 000 779 900 744 600 814 500
Zysk ze sprzedaży brutto 917 600 877 400 633 800 736 100 874 000 883 800 927 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 756 600 722 800 584 900 705 300 781 400 763 200 777 800
Zysk operacyjny 106 300 97 800 -11 600 -30 700 36 500 76 700 110 600
Koszty odsetek netto -5 800 2 400 5 800 -100 -3 400 -1 100 1 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 112 400 89 500 -18 200 -89 700 26 000 -1 500 87 900
Podatek dochodowy 25 900 8 700 -7 300 -46 000 10 400 3 500 35 400
Udziały niekontrolujące 200 -100 100 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 86 300 80 900 -11 000 -43 700 15 600 -5 000 52 300