Philip Morris International Inc (PM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 7 791 000 9 024 000 9 083 000 8 036 000 7 168 000 7 895 000 6 021 000
Amortyzacja 1 398 000 1 189 000 998 000 981 000 964 000 989 000 875 000
Zmiana stanu należności -365 000 -3 124 000 179 000 44 000 153 000 -174 000 239 000
Zmiana stanu zapasów 888 000 -7 554 000 -871 000 356 000 431 000 -2 000 -211 000
Zmiana stanu gotówki -147 000 -5 785 000 -2 784 000 419 000 268 000 -1 854 000 4 208 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 9 204 000 10 803 000 11 967 000 9 812 000 10 090 000 9 478 000 8 912 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 321 000 -1 077 000 -748 000 -602 000 -852 000 -1 436 000 -1 548 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3 598 000 -15 679 000 -2 358 000 -1 154 000 -1 811 000 -998 000 -3 014 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -5 582 000 3 806 000 -11 977 000 -8 496 000 -8 061 000 -9 651 000 -2 769 000