Philip Morris International Inc (PM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 18 166 000 8 036 000 7 168 000 7 895 000 6 021 000
Amortyzacja 1 996 000 981 000 964 000 989 000 875 000
Zmiana stanu należności 4 119 000 44 000 153 000 -174 000 239 000
Zmiana stanu zapasów 7 849 000 356 000 431 000 -2 000 -211 000
Zmiana stanu gotówki 1 712 000 419 000 268 000 -1 854 000 4 208 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 23 934 000 9 812 000 10 090 000 9 478 000 8 912 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 496 000 -602 000 -852 000 -1 436 000 -1 548 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 716 000 -1 154 000 -1 811 000 -998 000 -3 014 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -23 954 000 -8 496 000 -8 061 000 -9 651 000 -2 769 000