Philip Morris International Inc (PM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 3 060 000 3 207 000 4 496 000 7 280 000 6 861 000 6 593 000 8 447 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 530 000 1 770 000 561 000 860 000 701 000 481 000 603 000
Należności 4 391 000 4 756 000 3 940 000 3 761 000 3 717 000 3 564 000 3 738 000
Zapasy 10 774 000 9 886 000 8 720 000 9 591 000 9 235 000 8 804 000 8 806 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 530 000 1 770 000 561 000 860 000 701 000 481 000 603 000
Aktywa obrotowe razem 19 755 000 19 619 000 17 717 000 21 492 000 20 514 000 19 442 000 21 594 000
Inwestycje długotrminowe 45 549 000 42 062 000 23 573 000 23 323 000 22 361 000 20 359 000 21 374 000
Rzeczowe aktywa trwałe 7 516 000 6 710 000 6 168 000 6 365 000 6 631 000 7 201 000 7 271 000
Wartość firmy 16 779 000 19 655 000 6 680 000 5 964 000 5 858 000 7 189 000 7 666 000
Wartości niematerialne 9 864 000 6 732 000 2 818 000 2 019 000 2 113 000 2 278 000 2 432 000
Pozostałe aktywa trwałe 5 647 000 3 931 000 2 549 000 2 767 000 1 971 000 1 445 000 1 924 000
Aktywa razem 65 304 000 61 681 000 41 290 000 44 815 000 42 875 000 39 801 000 42 968 000

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 143 000 4 076 000 3 331 000 2 780 000 2 299 000 2 068 000 2 242 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 666 000 8 248 000 3 023 000 3 368 000 4 389 000 4 784 000 3 005 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15 574 000 15 012 000 12 901 000 13 467 000 12 145 000 10 339 000 10 715 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 383 000 27 336 000 19 255 000 19 615 000 18 833 000 17 191 000 15 962 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 41 243 000 34 875 000 24 783 000 28 168 000 26 656 000 26 975 000 31 334 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 4 789 000 3 825 000 4 734 000 6 979 000 6 077 000 5 476 000 5 103 000
Udziały niekontrolujące 1 779 000 2 646 000 1 898 000 1 936 000 1 978 000 1 720 000 1 856 000
Zobowiązania razem 76 529 000 70 638 000 51 396 000 57 382 000 54 452 000 52 260 000 55 054 000
Akcje zwykłe 1 552 000 1 550 000 1 558 000 1 557 000 1 555 000 1 555 000 1 552 000
Zyski (straty) zatrzymane 34 090 000 34 289 000 33 082 000 31 638 000 30 987 000 31 014 000 29 859 000
Akcje własne -35 785 000 -35 917 000 -35 836 000 -35 129 000 -35 220 000 -35 301 000 -35 382 000
Kapitał własny -11 225 000 -8 957 000 -10 106 000 -12 567 000 -11 577 000 -12 459 000 -12 086 000
Pasywa razem 65 304 000 61 681 000 41 290 000 44 815 000 42 875 000 39 801 000 42 968 000