Philip Morris International Inc (PM)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 8 992 000 7 280 000 6 861 000 6 593 000 8 447 000
Inwestycje krótkoterminowe 1 122 000 860 000 701 000 481 000 603 000
Należności 7 880 000 3 761 000 3 717 000 3 564 000 3 738 000
Zapasy 17 440 000 9 591 000 9 235 000 8 804 000 8 806 000
Pozostałe aktywa obrotowe 1 122 000 860 000 701 000 481 000 603 000
Aktywa obrotowe razem 35 434 000 21 492 000 20 514 000 19 442 000 21 594 000
Inwestycje długotrminowe 47 146 000 23 323 000 22 361 000 20 359 000 21 374 000
Rzeczowe aktywa trwałe 12 336 000 6 365 000 6 631 000 7 201 000 7 271 000
Wartość firmy 13 360 000 5 964 000 5 858 000 7 189 000 7 666 000
Wartości niematerialne 5 636 000 2 019 000 2 113 000 2 278 000 2 432 000
Pozostałe aktywa trwałe 5 098 000 2 767 000 1 971 000 1 445 000 1 924 000
Aktywa razem 82 580 000 44 815 000 42 875 000 39 801 000 42 968 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 6 662 000 2 780 000 2 299 000 2 068 000 2 242 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 6 046 000 3 368 000 4 389 000 4 784 000 3 005 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 25 802 000 13 467 000 12 145 000 10 339 000 10 715 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 38 510 000 19 615 000 18 833 000 17 191 000 15 962 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 49 566 000 28 168 000 26 656 000 26 975 000 31 334 000
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 9 468 000 6 979 000 6 077 000 5 476 000 5 103 000
Udziały niekontrolujące 3 796 000 1 936 000 1 978 000 1 720 000 1 856 000
Zobowiązania razem 102 792 000 57 382 000 54 452 000 52 260 000 55 054 000
Akcje zwykłe 3 116 000 1 557 000 1 555 000 1 555 000 1 552 000
Zyski (straty) zatrzymane 66 164 000 31 638 000 30 987 000 31 014 000 29 859 000
Akcje własne -71 672 000 -35 129 000 -35 220 000 -35 301 000 -35 382 000
Kapitał własny -20 212 000 -12 567 000 -11 577 000 -12 459 000 -12 086 000
Pasywa razem 82 580 000 44 815 000 42 875 000 39 801 000 42 968 000