Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 225 660 2 695 670 2 581 930 2 420 420 2 679 010 2 279 100
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 630 915 675 223 658 028 581 420 634 140 502 078
Zysk ze sprzedaży brutto 1 594 740 2 020 450 1 923 910 1 839 000 2 044 870 1 777 020
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 1 435 400 1 734 580 1 666 340 1 571 570 1 733 320 1 502 540
Zysk operacyjny 159 341 285 862 257 564 267 426 311 546 274 483
Koszty odsetek netto 0 0 13 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 88 970 232 459 256 232 255 172 219 666 265 567
Podatek dochodowy -15 808 85 193 64 877 81 619 97 779 136 130
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 104 778 147 266 191 355 173 553 121 887 129 437