Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 709 628 423 899 344 043 398 257 438 246
Inwestycje krótkoterminowe 153 812 101 563 69 854 51 877 52 893
Należności 82 598 63 370 50 378 53 282 33 196
Zapasy 799 862 314 366 275 891 295 821 253 454
Pozostałe aktywa obrotowe 153 812 101 563 69 854 51 877 52 893
Aktywa obrotowe razem 1 745 900 903 198 740 166 799 237 777 789
Inwestycje długotrminowe 2 067 060 1 053 880 1 028 840 895 209 812 083
Rzeczowe aktywa trwałe 907 348 468 181 453 604 464 535 464 587
Wartość firmy 412 864 202 979 196 573 196 573 114 954
Wartości niematerialne 153 982 89 532 80 321 89 989 67 647
Pozostałe aktywa trwałe 126 516 57 215 81 529 71 190 93 373
Aktywa razem 3 812 960 1 957 080 1 769 010 1 694 450 1 589 870

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 99 986 66 174 38 979 47 617 50 341
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 215 000 30 000 27 500 69 455 77 840
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 744 402 446 682 290 281 322 583 319 189
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 1 059 390 542 856 356 760 439 655 447 370
Długoterminowe zobowiązania finansowe 548 198 313 121 334 461 370 340 321 080
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 89 116 46 384 42 816 47 950 36 860
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 987 420 1 062 800 893 717 912 579 885 276
Akcje zwykłe 100 386 52 296 55 518 55 170 52 806
Zyski (straty) zatrzymane 3 823 470 1 840 740 1 727 770 1 635 750 1 609 170
Akcje własne -3 053 720 -1 461 590 -1 324 830 -1 326 600 -1 304 690
Kapitał własny 1 825 540 894 271 875 289 781 867 704 596
Pasywa razem 3 812 960 1 957 080 1 769 010 1 694 450 1 589 870