Nu Skin Enterprises, Inc. (NUS)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 267 816 278 509 354 814 423 899 344 043 398 257 438 246
Inwestycje krótkoterminowe 81 198 87 816 76 906 101 563 69 854 51 877 52 893
Należności 72 879 47 360 41 299 63 370 50 378 53 282 33 196
Zapasy 279 978 346 183 399 931 314 366 275 891 295 821 253 454
Pozostałe aktywa obrotowe 81 198 87 816 76 906 101 563 69 854 51 877 52 893
Aktywa obrotowe razem 701 871 759 868 872 950 903 198 740 166 799 237 777 789
Inwestycje długotrminowe 1 104 590 1 061 100 1 033 530 1 053 880 1 028 840 895 209 812 083
Rzeczowe aktywa trwałe 432 965 444 806 453 674 468 181 453 604 464 535 464 587
Wartość firmy 230 768 206 432 206 432 202 979 196 573 196 573 114 954
Wartości niematerialne 105 309 66 701 76 991 89 532 80 321 89 989 67 647
Pozostałe aktywa trwałe 58 499 75 111 63 258 57 215 81 529 71 190 93 373
Aktywa razem 1 806 460 1 820 970 1 906 480 1 957 080 1 769 010 1 694 450 1 589 870

Pasywa

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 43 505 53 963 49 993 66 174 38 979 47 617 50 341
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 25 000 25 000 107 500 30 000 27 500 69 455 77 840
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 260 366 280 280 372 201 446 682 290 281 322 583 319 189
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 328 871 359 243 529 694 542 856 356 760 439 655 447 370
Długoterminowe zobowiązania finansowe 487 489 389 606 274 099 313 121 334 461 370 340 321 080
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 47 446 53 419 44 558 46 384 42 816 47 950 36 860
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 984 495 923 674 993 708 1 062 800 893 717 912 579 885 276
Akcje zwykłe 49 711 50 002 50 193 52 296 55 518 55 170 52 806
Zyski (straty) zatrzymane 1 870 470 1 939 500 1 911 730 1 840 740 1 727 770 1 635 750 1 609 170
Akcje własne -1 570 440 -1 569 060 -1 526 860 -1 461 590 -1 324 830 -1 326 600 -1 304 690
Kapitał własny 821 968 897 296 912 772 894 271 875 289 781 867 704 596
Pasywa razem 1 806 460 1 820 970 1 906 480 1 957 080 1 769 010 1 694 450 1 589 870